Изследователски проект на екип учени от
ИЕФЕМ-БАН и ЮЗУ "Неофит Рилски", ФНИ КП-06-Н-55/12

    Чрез този проект се поставя началото на ново направление в българската антропология/етнология: антропология на несигурността. Нашата цел е да допринесем за постигане на ново знание за ситуацията на несигурност (precarity), в която живеят широки кръгове от българското общество чрез анализ на факторите за прекаризация и последствията от нея – икономически, социални, културни, екзистенциални.
    Специално значение има анализът на стратегиите за преодоляване на несигурността. Основният изследователски въпрос пред нас е: как се възприема и преживява несигурността и какви са стратегиите за справяне с нея, от къде се черпи икономическия, социален и културен капитал за реализирането им. Ще се очертае значимостта на моралното измерение (ценности, норми, представи, мотиви) за икономическото поведение и грижата за семейството.
    В резултат на многостранния интердисциплинарен анализ, осъществен с микроизследванията, ще се покаже ролята на семейството, родствените, приятелските, партийните и други неформални мрежи в стратегиите за справяне; ще се очертаят регионалните специфики и влиянието на факторите етничност, религия, възраст, пол, социален статус, регионална принадлежност.

Теренни етнографски изследвания

Във връзка с нашия изследователски проект, извършихме голям брой теренни етнографски изследвания в различни региони на нашата страна. Резултатът от тази интересна работа е богата колекция от аудио-визуални материали. По-долу сме подбрали една малка част от снимките, с които разполагаме.

Нашият екип

Нашият екип е съставен от мотивирани професионалисти с разнообразни специализации и богат опит в съответните области. Нашите антрополози имат богат опит в провеждането на теренни изследвания, където те анализират различни общности и култури в различни региони на България.

Проф. д-р Ана Лулева

институт по етнология и фолклористика към БАН

Проф. д-р Милена Беновска

д.и.н., професор по етнология / социокултурна антропология, Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград.

Д-р Иванка Петрова

доцент в секция „Етнология на социализма и постсоциализма” в Института за етнология и фолклористика.

Д-р Златина Богданова

главен асистент в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – Българска академия на науките

Доц. д-р Илия Недин

преподавател по етнология в ЮЗУ "Неофит Рилски". Интересите му са в областта на фолклора, историята на антропологията, антропология на религията.

Георги Георгиев

докторант в ИЕФЕМ-БАН. Научните му интереси са в областта на етнологията на социализма и постсоциализма и антропологията на околната среда.

Антропология на несигурността

Чрез този проект се поставя началото на ново направление в българската антропология/етнология: антропология на несигурността. Нашата цел е да допринесем за постигане на ново знание за ситуацията на несигурност (precarity), в която живеят широки кръгове от българското общество чрез анализ на факторите за прекаризация и последствията от нея – икономически, социални, културни, екзистенциални. Специално значение има анализът на стратегиите за преодоляване на несигурността. Основният изследователски въпрос пред нас е: как се възприема и преживява несигурността и какви са стратегиите за справяне с нея, от къде се черпи икономическия, социален и културен капитал за реализирането им. Ще се очертае значимостта на моралното измерение (ценности, норми, представи, мотиви) за икономическото поведение и грижата за семейството. В резултат на многостранния интердисциплинарен анализ, осъществен с микроизследванията, ще се покаже ролята на семейството, родствените, приятелските, партийните и други неформални мрежи в стратегиите за справяне; ще се очертаят регионалните специфики и влиянието на факторите етничност, религия, възраст, пол, социален статус, регионална принадлежност.
Свържете се с нас