Project Category Designing6

Антропология на несигурността

Чрез този проект се поставя началото на ново направление в българската антропология/етнология: антропология на несигурността. Нашата цел е да допринесем за постигане на ново знание за ситуацията на несигурност (precarity), в която живеят широки кръгове от българското общество чрез анализ на факторите за прекаризация и последствията от нея – икономически, социални, културни, екзистенциални. Специално значение има анализът на стратегиите за преодоляване на несигурността. Основният изследователски въпрос пред нас е: как се възприема и преживява несигурността и какви са стратегиите за справяне с нея, от къде се черпи икономическия, социален и културен капитал за реализирането им. Ще се очертае значимостта на моралното измерение (ценности, норми, представи, мотиви) за икономическото поведение и грижата за семейството. В резултат на многостранния интердисциплинарен анализ, осъществен с микроизследванията, ще се покаже ролята на семейството, родствените, приятелските, партийните и други неформални мрежи в стратегиите за справяне; ще се очертаят регионалните специфики и влиянието на факторите етничност, религия, възраст, пол, социален статус, регионална принадлежност.
Свържете се с нас